Prof. Gopal Tripathy Memorial Lectures
List of distinguished speakers
Name
Year
Dr. K. Kasturirangan
2017
Prof. A.B. Pandit
2013
Prof. A.K. Bhowmik
2012
Prof. G.D. Yadav
2011
Prof. Devang V. Khakhar
2009
Prof. R.P. Chhabra
2008
Shri S.K. Sharma
2007
Prof. Ashok Mishra
2006
Prof. Ashutosh Sharma
2005
Prof. J.B. Joshi
2004
Dr. B.D. Kulkarni
2003
Prof. D.N. Saraf
2002
Prof. S. P. Sukhatme
2001
Prof. R. Kumar
2000
Dr. R. A. Mashelkar
1999
Prof. M. M. Sharma
1998
 
Principal N. N. Godbole Memorial Lecture
 
List of distinguished speakers:
Name
Year
Dr. Manu Vora
2017
Shri R.G. Rajan
2013
Sri S.P. Shukla
2012
Prof. V.K. Srivastav
2011
Prof. C.B. Prakash
2010
Shri Hausila Prasad Singh
2009
Shri C.P. Srivastava
2008
Dr. Santosh Kumar Gupta
2007
Prof. M.S. Ananth
2006
Prof. K.D.P. Nigam
2005
Dr. R.P. Verma
2004
Dr. A.V. Rama Rao
2003
Shri U.S. Awasthi
2002
Dr. K.V. Raghvan
2001
Prof. G.N. Mathur
2000
Dr. Sobhan Ghosh
1999
Dr. T. S. R. Prasad Rao
1998