Ph.D. List
Sl. No. Roll No. Name of Students
 1.  
21111001 Mr. Akhilesh Kumar Yadav
 1.  
21111002 Mr. Anirban Dutta
 1.  
21111003 Ms. Antima
 1.  
21111004 Mr. Avishek Mallick Choudhury
 1.  
21111005 Mr. Deepankar Das
 1.  
21111006 Ms. Pallavi Singh
 1.  
21111007 Ms. Priyanka
 1.  
21111008 Mr. Prosun Mondal
 1.  
21111010 Mr. Rohit Kumar Gupta
 1.  
21111011 Ms. Sadhana Yadav
 1.  
21111012 Mr. Subarna Pramanik
 1.  
21111013 Mr. Subham Sekhar Mandal
 1.  
21111014 Mr. Sudarshan Sarkar
 1.  
21111015 Ms. Sunayana Bora
 
Ph.D. List
Sl. No. Roll No. Name of Students
 1.  
20111501 Ms. Aiswarjya Bastia
 1.  
20111502 Amita Santra
 1.  
20111503 Mr. Ashish Maurya
 1.  
20111504 Ms. Deep Mala
 1.  
20111506 Mr. Jay Deep Gupta
 1.  
20111507 Mr. Keshav Kumar
 1.  
20111508 Ms. Nidhi
 
 1.  
20111509 Ms. Nitipriya Tripathi
 1.  
20111510 Mr.Pankaj Kumar
 1.  
20111511 Mr. Pijush Kanti Aich
 1.  
20111512 Ms. Rachana Sain
 1.  
20111513 Mr. Radhe Shyam
 1.  
20111515 Ms. Rajarshi Chakraborty
 1.  
20111516 Mr. Ravi Kumar Singh
 1.  
20111518 Mr. Sandeep
 1.  
20111519 Mr. Sanjeev Kumar
 1.  
20111521 Ms. Shivani Rastogi
 1.  
20111522 Mr. Sobhan Hazra
 1.  
20111523 Ms. Swikriti Tripathi