M.Tech.Part - II,Semeter - II,Session- 2017-18
S.N.
Roll No.
Name of Student
Email
1
17112001
Mr. Aditya Chaudhary
2
17112002
Ms. Aradhana Tiwari
3
17112003
Mr. Madhusudan Manna
4
17112004
Mr. Neeraj Kumar Mishra
5
17112005
Mr. Nilesh Kumar
6
17112006
Ms. Sanjukta Mukherjee
7
17112007
Mr. Shantanu Singh
8
17112008
Mr. Shivam Porwal
9
17112009
Mr. Sulob Roy Chowdhury
10
17112010
Mr. Utkarsh Pandey
11
17112011
Mr. Vikas Singh
M. Tech. Part - I, Semeter -I Session- 2018 -19
Sl.
Roll No.
Name of Students
1
18112001
Mr. Akash Khansili
2
18112002
Mr. Jishnu Rejimon
3
18112003
Mr. Kartikeya Nishad
4
18112005
Ms. Pooja Singh
5
18112006
Ms. Radha Rajpoot
6
18112007
Mr. Radhe Shyam
7
18112008
Mr. Rohit Kumar
8
18112009
Mr. Rohit Raj
9
18112010
Ms. Saumya Shukla
10
18112011
Mr. Shubham Jaiswal
11
18112012
Mr. Sivananda Mishra
12
18112013
Mr. Soumya Chakraborty
13
18112014
Mr. Sudhanshu Singh Yadav
14
18112015
Ms. Sweta Kumari
15
18112016
Ms. Swikriti Tripathi
16
18112017
Mr. Vaibhav Kumar Yadav
17
18112018
Mr. Vikash Kumar Mishra