M.Tech.Part - I,Semeter - I,Session- 2017-18

S.N.
Roll No.
Name of Student
Email
1
17112001
Mr. Aditya Chaudhary
2
17112002
Ms. Aradhana Tiwari
3
17112003
Mr. Madhusudan Manna
4
17112004
Mr. Neeraj Kumar Mishra
5
17112005
Mr. Nilesh Kumar
6
17112006
Ms. Sanjukta Mukherjee
7
17112007
Mr. Shantanu Singh
8
17112008
Mr. Shivam Porwal
9
17112009
Mr. Sulob Roy Chowdhury
10
17112010
Mr. Utkarsh Pandey
11
17112011
Mr. Vikas Singh
M. Tech. Part - II, Semeter - III, Session- 2017 -18

S.N.
Roll No.
Name of Student
Email
1
16112001
Mr. Aabhas Upadhyaya
2
16112006
Mr. Krishna Kant Dubey
3
16112007
Mr. Manas Mondal
4
16112008
Mr. Mayank Prakash
5
16112011
Ms. Purnima Bharti
6
16112012
Mr. Raman Hissariya
7
16112013
Ms. Shipra Gupta
8
16112014
Mr. Anand Kumar