M-Tech Part I (2017-18)
S.N Roll No. Name
1 17032001 Akanksha 
2 17032002 Aman Sharma
3 17032003 Arijit Jana
4 17032004 Bipin Singh
5 17032006 Kalpana Barkane
6 17032007 Nitin Rai
7 17032008 Nitin Sugathan
8 17032009 Pankaj Maurya
9 17032010 Rajneesh Kumar Singh
10 17032011 Ranjeeth R
M-Tech Part II (2017-18)
S.N Roll No. Name
1 16032002 Mr. Akshay Varshney
2 16032003 Mr. Ashish Rai
3 16032004 Mr. Avinash Kumar Pandey
4 16032005 Mr. Debajyoti Mahapatra
5 16032006 Mr. Mayank Agarwal
6 16032008 Mr. P. Kameshwara Rao
7 16032009 Mr. Sandeep Kumar Singh
8 16032010 Mr. Shailendra Kumar Singh
9 16032011 Mr. Shete Ganesh Diliprao
10 16032012 Mr. Shubham Jaiswal
11 16032014 Mr. Sumit Kumar